บริการสอบเทียบ

One-stop service
Calibration & Quality Service Center

บริษัท ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี จำกัด มุ่งเน้นให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากลด้วยความแม่นยำ และรวดเร็ว เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า  มุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อ พร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้นในการใช้งานและการดูแลเครื่องมือวัดต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถ ซึ่งผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานระดับประเทศ ตามหลักมาตรฐานสากลมาเป็นอย่างดี

บริการสอบเทียบมาตรฐาน ISO/IEC 17025

การสอบเทียบที่แม่นยำ เป็นไปตามระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตรงตามมาตรฐานสากล

สอบถามราคา

ลูกค้าทุกท่านสามารถสอบถามราคา งานสอบเทียบ กับทีมงานของเราก่อนตัดสินใจ

บริการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

สามารถดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้มีความเที่ยงตรง และแม่นยำอยู่เสมอ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานมากยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลด Certificated

ลูกค้าที่เข้าร่วมงานสัมมนาสามารถดาวน์โหลด Certificated ได้ที่นี่

ขอบข่ายการบริการสอบเทียบ

• Mass and balance
• Temperature and humidity
• Moisture analyzer
• Volumetric
• Viscometer
• Environment Equipment
• Biological Safety Cabinet
• Cleanroom and Clean Zone Validation

ตัวอย่างผลงานของเรา

Weighting / มวล น้ำหนัก

Mass, Balance, Moisture Balance

Humidity / ความชื้น

Humidity Chamber, Digital Thermo Hygrometer, Temperature/ Humidity Data Logger

Chemical / เคมี

pH Meter, Spectrophotometer, Conductivity meter, Turbidity meter, Food Oil Monitor, Automatic titrator

Electrical / ไฟฟ้า

Centrifuge, Multimeter

Viscosity / ความหนืด

Viscometer Rotation, Sine-wave Viscometer

Temperature / อุณหภูมิ

Autoclave, Temperature Chamber, Vacuum Oven, Freezer, Liquid Bath, COD, Hot plate Reactor/, Block Digestion, Furnace, Thermometer/Temperature Sensor, Liquid in glass thermometer, Equipment Validation, IR Thermometer

Volumetric / ปริมาตร

Micro Pipette, Dispensers, Volumetric Flask, Volumetric pipette, Measuring pipette, Cylinder

Others / อื่นๆ

Laminar Air Flow workstation / Biological Safety Cabinet, Clean room, Clean zone Validation